کد محصول:

GL4 85W90

روغن دنده خودرودستی

این محصول با استفاده از روغن پايهمرغوب و مواد افزودنی ويژه EP بهمنظورتحملدربرابرفشاربالا Extreme Pressureجهت مصرف در جعبه دنده های دستي )غير اتوماتيك( تحت شرايط عملياتي متوسط تا سخت و مطابق با سطح كارايي API GL-4 توليدگرديده است.

سطوح کارایی

 • GL4 API
 • 85W90 SAE
خصوصیات
 • حرارتی بسیار خوب
 • در برابر اکسیداسیون
 • محافظت در برابر سايش
 • كاركرد در جعبه دنده هايي با شرايط متوسط تا سخ
 • بارهاي زياد
 • مناسب و سياليت در دماهاي بسيار پايين

GL4 85W90

روغن دنده خودرودستی

pic01 Product Data Sheet Qom Motor Oil Co.
شرکت روغن موتور قم
Gear Oil , API: GL4 , SAE: 85W90 Product type
Specification Value Typical value Units Test Method Properties
Clear Clear - Visual Appearance
* 2.5-3 - ASTM D1500 Color
* 0.878-0.880 g/cm3 ASTM D1298 Density
13.5-18.5 17.5 cSt ASTM D445 Viscosity @ 100 °C
-18 -21 °C ASTM D91 Pour Point
200 210 °C ASTM D92 Flash Point

تماس با ما

 • قم، شهرک صنعتی سلفچگان، بلوار خلیج فارس، خیابان کوثر، خیابان سینا
 • 025-33673905
 • info@qmoil.com