خط مشی کیفیت

شركت روغن موتورقم در زمينه تولید روانکارها فعاليت نموده و در اين راستا خطی مشی كلي شركت، دستيابي به رضايت ذينفعان از طـريق تعيين نيازمنديها ، تلاش در جهت بـرآورده نمـودن ايـن نياز ها و تعهد به اجراي كليه قوانين در تمامي حوزه ها ی كيفي مي باشد. مديريت شركت خود را متعهد مي داند در راستاي اين ديدگاه ، بستر مناسبي جهت بهبود مستمر و اثربخشي آن فراهم آورد تا از دستيابي به اهداف ذيل اطمينان حاصل نمايد :

  • 1-افزايش سهم بازار قابل كسب با درنظرداشتن نيازمنديهاي حال وآينده مشتريان .
  • 2-افزايش رضايتمندي مشتريان با تامین هر چه بیشتر خواسته های آنان.
  • 3-ارتقاء سطح كيفيت محصولات .
  • 4-تلاش در جهت افزايش صلاحيت علمي ، عملي و انگيزه كاركنان .
  • 5-افزایش سطح پاسخگویی مناسب در جهت پشتیبانینمایندگان و مشتریان.

تماس با ما

  • قم، شهرک صنعتی سلفچگان، بلوار خلیج فارس، خیابان کوثر، خیابان سینا
  • 025-33673905
  • info@qmoil.com